مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی
ترجمه مقاله استفاده از رسوبات دریایی به عنوان ماده پایه سنگ فرش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از رسوبات دریایی به عنوان ماده پایه سنگ فرش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی حمل و نقل Co2 در مونت موریلونیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی حمل و نقل Co2 در مونت موریلونیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله برآورد حجم شیل با استفاده از ترکیبی از سه نمودار تخلخل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد حجم شیل با استفاده از ترکیبی از سه نمودار تخلخل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

ترجمه مقاله فنون میدانی برای اندازه گیری فرسایش و تخریب سنگ بستر - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظارت بر نشست زمین با تکنیک D-InSAR - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تغییر اقلیم و حوضه های آبریز رودخانه های جهان

ترجمه مقاله تغییر اقلیم و حوضه های آبریز رودخانه های جهان

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17