مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زمین شناسی
ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تقویت خاک در تحلیل خطر احتمالی حرکت زمین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تقویت خاک در تحلیل خطر احتمالی حرکت زمین - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله حفر تونل های بزرگ در سنگ های سخت - نشریه ASCE

ترجمه مقاله حفر تونل های بزرگ در سنگ های سخت - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله پایداری سه بعدی سدهای وزنی روی فونداسیون های سنگ شیب دار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پایداری سه بعدی سدهای وزنی روی فونداسیون های سنگ شیب دار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی نوع سنگ تصادفی در نهشته های مس پورفیری - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی نوع سنگ تصادفی در نهشته های مس پورفیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 22