مقالات ترجمه شده رشته حقوق بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده رشته حقوق بین الملل
ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله کسب و کار بین المللی و حقوق بشر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کسب و کار بین المللی و حقوق بشر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فضای مجازی: شاخه جدیدی از حقوق عمومی بین المللی؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله حسن نیت در قانون قراردادهای انگلستان

ترجمه مقاله حسن نیت در قانون قراردادهای انگلستان

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله قوانین اسلحه ایالتی و انتقال سلاح های جرم میان ایالت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قوانین اسلحه ایالتی و انتقال سلاح های جرم میان ایالت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی در طلاق

ترجمه مقاله مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی در طلاق

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ارجاع خاص به قربانیان تروریسم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارجاع خاص به قربانیان تروریسم - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مراقبت تسکینی و حقوق بشر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مراقبت تسکینی و حقوق بشر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اجرای قانون تجارت بین المللی در سازمان تجارت جهانی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله اجرای قانون تجارت بین المللی در سازمان تجارت جهانی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سلاحهای کشتار جمعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سلاحهای کشتار جمعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استدلال‌های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مبحثی بر قانون تفاضلی جنگ

ترجمه مقاله مبحثی بر قانون تفاضلی جنگ

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی دقیق و عدالت جنایی جهانی در دادگاه کیفری بین ‌المللی

ترجمه مقاله بررسی دقیق و عدالت جنایی جهانی در دادگاه کیفری بین ‌المللی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18