مقالات ترجمه شده رشته تولید و عملیات

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید و عملیات
ترجمه مقاله ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در طول بحران ۲۰۱۹-nCoV - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در طول بحران ۲۰۱۹-nCoV - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تعیین نرخ تقاضای بهینه و تصمیمات تولید

ترجمه مقاله تعیین نرخ تقاضای بهینه و تصمیمات تولید

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدل تولید در سطح جهانی و شاخص های عملکرد عملیاتی

ترجمه مقاله مدل تولید در سطح جهانی و شاخص های عملکرد عملیاتی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدیریت عدم قطعیت و ابهام در پروژه های توسعه فرآیند مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت عدم قطعیت و ابهام در پروژه های توسعه فرآیند مشترک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مروری بر چابکی نیروی کار

ترجمه مقاله مروری بر چابکی نیروی کار

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله رده بندی شاخص ها برای تولید پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رده بندی شاخص ها برای تولید پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله انتقال فن آوری و رقابت جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتقال فن آوری و رقابت جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزش اقتصادی یک زنجیره تامین پایدار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ارزش اقتصادی یک زنجیره تامین پایدار - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در ارتقای بهره وری عملیاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در ارتقای بهره وری عملیاتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین با تولید ناب و کاربرد RFID - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین با تولید ناب و کاربرد RFID - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کاربرد روش حل تفاهمی فازی برای گزینش مفهوم متناسب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد روش حل تفاهمی فازی برای گزینش مفهوم متناسب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31