مقالات ترجمه شده رشته تولید و عملیات

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید و عملیات
ترجمه مقاله نیرومندی نمودارهای کنترل ترکیبی و EWMA - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله نیرومندی نمودارهای کنترل ترکیبی و EWMA - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدل کسب و کار شبکه محور و نمونه قطعات اصلی کامیون - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مدل کسب و کار شبکه محور و نمونه قطعات اصلی کامیون - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کاربرد اعداد فازی در روش برنامه ریزی استراتژیک کمی با MCDM

ترجمه مقاله کاربرد اعداد فازی در روش برنامه ریزی استراتژیک کمی با MCDM

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ترکیب برنامه ریزی خطی امکانی و AHP فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب برنامه ریزی خطی امکانی و AHP فازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله یک روش جدید مدیریت مالی هزینه مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک روش جدید مدیریت مالی هزینه مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه (scm) - مجله امرالد

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 29