مقالات ترجمه شده رشته ایمنی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ایمنی صنعتی
ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد اقتصادی ریسک تولید مبتنی بر روش های منطق فازی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله فاکتورهای انسانی در حمایت از راه آهن موفق - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله فاکتورهای انسانی در حمایت از راه آهن موفق - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مدیریت بحران در ادارات دولتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بحران در ادارات دولتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارزیابی ارگونومیکی ساخت داربست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی ارگونومیکی ساخت داربست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله مدیریت ریسک و تحلیل ایمنی توربین گازی و قابلیت استفاده از آن

ترجمه مقاله مدیریت ریسک و تحلیل ایمنی توربین گازی و قابلیت استفاده از آن

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله حفظ و بهبود ایمنی و سلامت در کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفظ و بهبود ایمنی و سلامت در کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اهمیت ایمنی و سلامت

ترجمه مقاله اهمیت ایمنی و سلامت

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله طبقه ‌بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله طبقه ‌بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ریسک حریق در ساختمان های مرتفع بر اساس رفتار انسانی در حریق ها

ترجمه مقاله ریسک حریق در ساختمان های مرتفع بر اساس رفتار انسانی در حریق ها

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14