مقالات ترجمه شده رشته ایمنی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ایمنی صنعتی
ترجمه مقاله ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21