مقالات ترجمه شده ارزان علوم تربیتی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته علوم تربیتی
ترجمه مقاله فرمول ترکیب بازاریابی برای آموزش عالی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله فرمول ترکیب بازاریابی برای آموزش عالی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله گروه ضربت NAACP در زمینه آموزش کیفی

ترجمه مقاله گروه ضربت NAACP در زمینه آموزش کیفی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 40
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله تجزیه تحلیل برنامه درسی سبز در آموزش تکنولوژیکی

ترجمه مقاله تجزیه تحلیل برنامه درسی سبز در آموزش تکنولوژیکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله فرهنگ آموزشی: تمرین های آموزشی، اعتقادات و رفتارهای معلمان

ترجمه مقاله فرهنگ آموزشی: تمرین های آموزشی، اعتقادات و رفتارهای معلمان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله اقتصاد آموزش به عنوان یکی از علوم تحصیلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اقتصاد آموزش به عنوان یکی از علوم تحصیلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله چارچوب نظری برای آموزش کاربردی اقلیم

ترجمه مقاله چارچوب نظری برای آموزش کاربردی اقلیم

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تعیین سطح دانش معلمان علوم ابتدایی در مورد لایه اوزون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین سطح دانش معلمان علوم ابتدایی در مورد لایه اوزون - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله کیفیت شیوه های آموزشی معلمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت شیوه های آموزشی معلمان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله جنسیت و ساختار برنامه درسی پنهان - نشریه Scirp

ترجمه مقاله جنسیت و ساختار برنامه درسی پنهان - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله یادگیری خودآموز در آموزش پرستاری - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله یادگیری خودآموز در آموزش پرستاری - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدلسازی دانشجویی در آموزش جراحی ارتوپدی

ترجمه مقاله مدلسازی دانشجویی در آموزش جراحی ارتوپدی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 73
ترجمه مقاله رویکردهای جدید برای آموزش حسابداری آنلاین

ترجمه مقاله رویکردهای جدید برای آموزش حسابداری آنلاین

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اصلاحات آموزش عالی ایالات متحده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاحات آموزش عالی ایالات متحده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش والدین در شکل دادن و بهبود بهداشت جنسی کودکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش والدین در شکل دادن و بهبود بهداشت جنسی کودکان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10