تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقش یادگیری مشارکتی در بهبود مهارت های ارتباطات کلامی دانشجویان یادگیرنده EFL

عنوان فارسی: نقش یادگیری مشارکتی در بهبود مهارت های ارتباطات کلامی دانشجویان یادگیرنده EFL
عنوان انگلیسی: The Role Of Cooperative Learning In Enhancing Efl Learners Students' Oral Communication Skills
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2017 نشریه : Ijelr
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F750 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 908.53Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت سودان
کلمات کلیدی: معلم محور بودن،STAD، یاد گیری، بررسی گروهی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است و دارای مشکلات ویرایشی می باشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مرور منابع

یادگیری مشارکتی در آموزش زبان انگلیسی

مهارت های گفتاری و یادگیری مشارکتی

یادگیری مشارکتی و معلم محور بودن

طراحی کارهای گروهی مشارکتی در کلاس

روش های یادگیری مشارکتی

یادگیری مشارکتی و یادگیری زبان دوم

مواد و روش ها

پیش ازمون و پس ازمون دانشجویان

روایی و پایایی ابزار

نتایج و بحث

یافته ها

توصیه ها

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

This study aimed to shed light on the importance of implementing cooperative learning strategy for developing English language learners students' speaking skills. The researcher has implemented the test which consisted of six questions and has taken place with the students of second year, University level at Khartoum State. Pre and post-test were used as a research instrument for data collection. The sample of the study consisted of (50) students from both sexes. The research's data has been entered and processed by using the (IBM SPSS). The study has found out that: firstly, students of second year can develop batter communication and speaking skills through the implementation of cooperative learning in the learning process. Secondly, students' performance improved significantly and they developed better attitudes towards learning English via cooperative learning. Thirdly, in cooperative learning, students are motivated and less reluctant. Therefore, the study recommends that cooperative learning should be adopted in English learning and English speaking in particular.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف ا ین مطالعه بررسی اهمیت پیاده سا زی و اجر ای ر اهبرد یادگیری مشارکتی بر ای توسعه مهارت ها ی گفتاری دانشجویان یاد گیرنده زبان انگلیسی می با شد. محقق یک ا زمونی ر ا انجام داده است که متشکل ا ز شش سوال بوده و دانشجویان سال دوم، د ر دانشگاهی د ر ایالت خارطوم تحت ا ین ا زمون قر ار گرفتند. پیش ا زمون و پس ا زمون به عنوان یک ابزار تحقیقاتی بر ای جمع اوری داده ها مورد استفاده قر ار گرفت. نمونه مطالعه متشکل ا ز 50 دانشجو مربوط به هر دو جنسیت بود. داده ها ی تحقیق با استفاده ا ز IBM SPSS جمع اوری و پردا زش و تجزیه و تحلیل شدند. ا ین مطالعه نشان داده است که، اولا، دانش جویان سال دوم می توانند مهارت ها ی گفتاری و ارتباطی بهتر خود ر ا ا ز طریق پیاده سا زی یاد گیری مشارکتی د ر فر ا یند یادگیری توسعه دهند. دما، عملکرد دانشجویان به طور معنی داری بهبود یافته و آن ها نگرش ها ی بهتری ر ا د ر خصوص یادگیری انگلیسی ا ز طریق یادگیری مشارکتی توسعه دادند. سوما، د ر یادگیری مشارکتی، دانشجویان انگیزه بیشتری د ا ر ند و سهل انگاری کم تری د ا ر ند. به ا ین ترتیب، مطالعه، توصیه می کند که یاد گیری مشارکتی بایستی د ر یادگیری زبان انگلیسی و به خصوص گفتار زبان انگلیسی د ر نظر گرفته شود.