ترجمه مقاله نقش یادگیری مشارکتی در بهبود مهارت های ارتباطات کلامی دانشجویان یادگیرنده EFL

ترجمه مقاله نقش یادگیری مشارکتی در بهبود مهارت های ارتباطات کلامی دانشجویان یادگیرنده EFL
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش یادگیری مشارکتی در بهبود مهارت های ارتباطات کلامی دانشجویان یادگیرنده EFL
عنوان انگلیسی
The Role Of Cooperative Learning In Enhancing Efl Learners Students' Oral Communication Skills
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2017
نشریه
Ijelr
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F750
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت سودان
کلمات کلیدی
معلم محور بودن،STAD، یاد گیری، بررسی گروهی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرور منابع
یادگیری مشارکتی در آموزش زبان انگلیسی
مهارت های گفتاری و یادگیری مشارکتی
یادگیری مشارکتی و معلم محور بودن
طراحی کارهای گروهی مشارکتی در کلاس
روش های یادگیری مشارکتی
یادگیری مشارکتی و یادگیری زبان دوم
مواد و روش ها
پیش ازمون و پس ازمون دانشجویان
روایی و پایایی ابزار
نتایج و بحث
یافته ها
توصیه ها
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This study aimed to shed light on the importance of implementing cooperative learning strategy for developing English language learners students' speaking skills. The researcher has implemented the test which consisted of six questions and has taken place with the students of second year, University level at Khartoum State. Pre and post-test were used as a research instrument for data collection. The sample of the study consisted of (50) students from both sexes. The research's data has been entered and processed by using the (IBM SPSS). The study has found out that: firstly, students of second year can develop batter communication and speaking skills through the implementation of cooperative learning in the learning process. Secondly, students' performance improved significantly and they developed better attitudes towards learning English via cooperative learning. Thirdly, in cooperative learning, students are motivated and less reluctant. Therefore, the study recommends that cooperative learning should be adopted in English learning and English speaking in particular.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف ا ین مطالعه بررسی اهمیت پیاده سا زی و اجر ای ر اهبرد یادگیری مشارکتی بر ای توسعه مهارت ها ی گفتاری دانشجویان یاد گیرنده زبان انگلیسی می با شد. محقق یک ا زمونی ر ا انجام داده است که متشکل ا ز شش سوال بوده و دانشجویان سال دوم، د ر دانشگاهی د ر ایالت خارطوم تحت ا ین ا زمون قر ار گرفتند. پیش ا زمون و پس ا زمون به عنوان یک ابزار تحقیقاتی بر ای جمع اوری داده ها مورد استفاده قر ار گرفت. نمونه مطالعه متشکل ا ز 50 دانشجو مربوط به هر دو جنسیت بود. داده ها ی تحقیق با استفاده ا ز IBM SPSS جمع اوری و پردا زش و تجزیه و تحلیل شدند. ا ین مطالعه نشان داده است که، اولا، دانش جویان سال دوم می توانند مهارت ها ی گفتاری و ارتباطی بهتر خود ر ا ا ز طریق پیاده سا زی یاد گیری مشارکتی د ر فر ا یند یادگیری توسعه دهند. دما، عملکرد دانشجویان به طور معنی داری بهبود یافته و آن ها نگرش ها ی بهتری ر ا د ر خصوص یادگیری انگلیسی ا ز طریق یادگیری مشارکتی توسعه دادند. سوما، د ر یادگیری مشارکتی، دانشجویان انگیزه بیشتری د ا ر ند و سهل انگاری کم تری د ا ر ند. به ا ین ترتیب، مطالعه، توصیه می کند که یاد گیری مشارکتی بایستی د ر یادگیری زبان انگلیسی و به خصوص گفتار زبان انگلیسی د ر نظر گرفته شود.