مقالات ترجمه شده ارزان برق

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی برق
ترجمه مقاله یک تقویت کننده عملیاتی بهبود یافته 1.2V برای کاربردهای زیست پزشکی

ترجمه مقاله یک تقویت کننده عملیاتی بهبود یافته 1.2V برای کاربردهای زیست پزشکی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل سازی ذخیره انرژی برای برنامه ریزی توزیع - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی ذخیره انرژی برای برنامه ریزی توزیع - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله سیستم مدیریت منابع توزیعی موثر برای پشتیبانی ولتاژ محلی

ترجمه مقاله سیستم مدیریت منابع توزیعی موثر برای پشتیبانی ولتاژ محلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تاثیر و توجیه کاهش دیواره درین القا شده بر روی MOSFET 100 نانومتری - نشریه IOP

ترجمه مقاله تاثیر و توجیه کاهش دیواره درین القا شده بر روی MOSFET 100 نانومتری - نشریه IOP

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روش جدید استخراج ECG جنین جدید با استفاده از مقدار چولگی آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش جدید استخراج ECG جنین جدید با استفاده از مقدار چولگی آن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ابزارهای محاسباتی آنلاین برای تشخیص خطای ماشین القایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابزارهای محاسباتی آنلاین برای تشخیص خطای ماشین القایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله یک سیستم پیزو فعال حلقه بسته MEMS برای تاخیر فعال انتقال - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک سیستم پیزو فعال حلقه بسته MEMS برای تاخیر فعال انتقال - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8