تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود مقالات ترجمه شده

لیست کل مقالات ترجمه شده انگلیسی به فارسی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 39,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 24