مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الگوریتم ها و محاسبات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
ترجمه مقاله سیستم آموزش هوشمند شبکه بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله سیستم آموزش هوشمند شبکه بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مطالعات تطبیقی تکنیک های یادگیری ماشین و کاربردهای اخیر آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مطالعات تطبیقی تکنیک های یادگیری ماشین و کاربردهای اخیر آن - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله امنیت در شبکه حسگر بیسیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله امنیت در شبکه حسگر بیسیم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آزمایش خودکار قابلیت تشخیص پایه برای سیستم تشخیص گفتار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آزمایش خودکار قابلیت تشخیص پایه برای سیستم تشخیص گفتار - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله یادگیری ماشین و آموزش پیش پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری ماشین و آموزش پیش پزشکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله روش های شبکه عصبی برای حل مساله فروشندگان دوره گرد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش های شبکه عصبی برای حل مساله فروشندگان دوره گرد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله ارائه معماری خط تولید نرم افزار برای طراحی مبنی بر جستجو - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارائه معماری خط تولید نرم افزار برای طراحی مبنی بر جستجو - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تشخیص بیماری قلبی بر اساس منطق فازی واسطه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص بیماری قلبی بر اساس منطق فازی واسطه ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله شبیه سازی سناریوهای محاسباتی ابر/لبه/مه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی سناریوهای محاسباتی ابر/لبه/مه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله GDE3: سومین مرحله تکامل از تکامل تفاضلی تعمیم یافته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله GDE3: سومین مرحله تکامل از تکامل تفاضلی تعمیم یافته - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17