مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی گیاهان زراعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی گیاهان زراعتی
ترجمه مقاله تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله موضوعی اسرار امیز از جوانه مریستم ذرت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موضوعی اسرار امیز از جوانه مریستم ذرت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تنوع ساعت های شبانه روزی گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله طبقه بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طبقه بندی و تنوع بیان ژن های دی هیدرین گندم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مکانیسم تحمل شوری در گیاهان - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال

ترجمه مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله جذب و انتقال آهن در گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جذب و انتقال آهن در گیاهان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پاسخ هیبرید ذرت برگی و غیربرگی به تراکم جمعیت و سطح کودهای نیتروژنی

ترجمه مقاله پاسخ هیبرید ذرت برگی و غیربرگی به تراکم جمعیت و سطح کودهای نیتروژنی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25