دانلود مقالات ترجمه شده مجله Scirp

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Scirp به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله مقایسه و عملکرد معماری های مختلف سوئیچینگ نوری - نشریه Scirp

ترجمه مقاله مقایسه و عملکرد معماری های مختلف سوئیچینگ نوری - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدلسازی واکنش های مشتری به تراکم در مراکز خدماتی رقابتی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله مدلسازی واکنش های مشتری به تراکم در مراکز خدماتی رقابتی - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله کشت های ریشه مویین و باززایی گیاه در Solidago nemoralis ترنسفورم شده - نشریه Scirp

ترجمه مقاله کشت های ریشه مویین و باززایی گیاه در Solidago nemoralis ترنسفورم شده - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله ریز جلبک: یک منبع بالقوه از بیودیزل - نشریه Scirp

ترجمه مقاله ریز جلبک: یک منبع بالقوه از بیودیزل - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تولید بیودیزل بر اساس ریز جلبک - نشریه Scirp

ترجمه مقاله تولید بیودیزل بر اساس ریز جلبک - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله جنبه خوردگی ایمپلنت های دندانی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله جنبه خوردگی ایمپلنت های دندانی - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله اثر رشد اقتصادی تحلیل FDI صنایع لجستیک - نشریه Scirp

ترجمه مقاله اثر رشد اقتصادی تحلیل FDI صنایع لجستیک - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله زمانبندی پروژه منابع چند مهارتی وزندار - نشریه Scirp

ترجمه مقاله زمانبندی پروژه منابع چند مهارتی وزندار - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله غلبه بر تصورات غلط درباره نیروهای در حالت تعادل - نشریه Scirp

ترجمه مقاله غلبه بر تصورات غلط درباره نیروهای در حالت تعادل - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله جغرافیای شهری و ایجاد نابرابری های اجتماعی – محیطی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله جغرافیای شهری و ایجاد نابرابری های اجتماعی – محیطی - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدلسازی ظرفیت خازنی درخت آبی در کابل های زیرزمینی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله مدلسازی ظرفیت خازنی درخت آبی در کابل های زیرزمینی - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تغییر جدیدی از روش تکراری نقطه ثابت برای حل معادلات غیر خطی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله تغییر جدیدی از روش تکراری نقطه ثابت برای حل معادلات غیر خطی - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 7