دانلود مقالات ترجمه شده مجله Oxford Journals

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Oxford Journals به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله سازمان های بین المللی و احترام به حقوق بین الملل - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کیست اپیدرموئید اینتر اسفنکتریک - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله کیست اپیدرموئید اینتر اسفنکتریک - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله اقتصاد حزب - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله اقتصاد حزب - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله درمان هایپرپیگمانتاسیون دور چشم - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله درمان هایپرپیگمانتاسیون دور چشم - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله زمان گلدهی، تعامل بین دوره نوری و ساعت شبانه روزی - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله هزینه های پرداخت شده از جیب برای مراقبت از بیماران - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله هزینه های پرداخت شده از جیب برای مراقبت از بیماران - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24