دانلود مقالات ترجمه شده مجله MDPI

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله MDPI به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله ابزار و فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری - نشریه MDPI

ترجمه مقاله ابزار و فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله حسگرهای نانوذرات مغناطیسی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله حسگرهای نانوذرات مغناطیسی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ویتامین E به عنوان درمانی برای بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله ویتامین E به عنوان درمانی برای بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله شیمی، سم شناسی و ژنتیک توکسین های سیانوباکتریایی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بتن بازیافتی به عنوان مصالح برای تولید بتن سازه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله بتن بازیافتی به عنوان مصالح برای تولید بتن سازه - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله سیلی بین، از اجزای مهم فعال زیستی شیر خردل - نشریه MDPI

ترجمه مقاله سیلی بین، از اجزای مهم فعال زیستی شیر خردل - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 86
صفحات فارسی: 94
ترجمه مقاله تنظیم همانندسازی DNA در تسهیم های (کلیواژهای) جنین اولیه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تنظیم همانندسازی DNA در تسهیم های (کلیواژهای) جنین اولیه - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله منیزیم و استئوپورز - نشریه MDPI

ترجمه مقاله منیزیم و استئوپورز - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدل های نشت آب مبتنی بر GPR در سیستم های توزیع آب - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدل های نشت آب مبتنی بر GPR در سیستم های توزیع آب - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 31