دانلود مقالات ترجمه شده مجله Frontiersin

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Frontiersin به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تاثیر والدین و مدرسه بر ویژگی های شخصیت در میان نوجوانان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله تاثیر والدین و مدرسه بر ویژگی های شخصیت در میان نوجوانان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مکانیسم های تنظیم کننده ایمنی در تحمل آلرژی نسبت به غذا - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله مکانیسم های تنظیم کننده ایمنی در تحمل آلرژی نسبت به غذا - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا) - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا) - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله درباره واژه نامه اصلاحات مربوط به خویشتن - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله درباره واژه نامه اصلاحات مربوط به خویشتن - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مکانیسم طول عمر گلبول های قرمز انسان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله مکانیسم طول عمر گلبول های قرمز انسان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شیر گاو و عملکرد ایمن سازی در دستگاه تنفسی - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله شیر گاو و عملکرد ایمن سازی در دستگاه تنفسی - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله محدودیت جریان خون - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله محدودیت جریان خون - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
ترجمه مقاله کانیسازی زیستی کربنات کلسیم و کاربردهای مهندسی - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله کانیسازی زیستی کربنات کلسیم و کاربردهای مهندسی - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مبتلا به ADHD - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مبتلا به ADHD - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23