تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته علوم گیاهی

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 38
صفحات فارسی : 32