تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته روابط عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روابط عمومی

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 24