دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوش مصنوعی

ترجمه مقاله آموزش متعادل در سطح کلاس برای تشخیص چهره عمیق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آموزش متعادل در سطح کلاس برای تشخیص چهره عمیق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله هوش شناختی با بهینه سازی شبکه تک کاره تطبیق پذیر خودرویی MAC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله هوش شناختی با بهینه سازی شبکه تک کاره تطبیق پذیر خودرویی MAC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاوش الگوی موسیقی جهت نمایش کروموزوم در ترکیب بندی تکاملی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاوش الگوی موسیقی جهت نمایش کروموزوم در ترکیب بندی تکاملی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پیش بینی و برآورد بهره وری اکولوژیک ماشین های مجازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی و برآورد بهره وری اکولوژیک ماشین های مجازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله پیش بینی سهام با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیش بینی سهام با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله جنبه های معنایی در تحلیل احساسات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جنبه های معنایی در تحلیل احساسات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تشخیص چهره با استفاده از کلاسیفایر فازی fisherface - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص چهره با استفاده از کلاسیفایر فازی fisherface - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یادگیری عمیق و نظریه تعادل نقطه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری عمیق و نظریه تعادل نقطه ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله حداقل اتلاف حاشیه ای برای تشخیص چهره عمیق - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حداقل اتلاف حاشیه ای برای تشخیص چهره عمیق - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21