دانلود رایگان مقالات انگلیسی مهندسی نفت

ترجمه مقاله انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله حالت های مقررات زدایی در بخش پایین دستی صنعت نفت نیجریه

ترجمه مقاله حالت های مقررات زدایی در بخش پایین دستی صنعت نفت نیجریه

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رفتار محلول های سورفاکتانت کاتیونی کاهنده نیروی پسا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله رفتار محلول های سورفاکتانت کاتیونی کاهنده نیروی پسا - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کاهش درگ با استفاده از سورفاکتانت در یک جریان بسته متلاطم

ترجمه مقاله کاهش درگ با استفاده از سورفاکتانت در یک جریان بسته متلاطم

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاهش درگ آشفته توسط سورفکتانت

ترجمه مقاله کاهش درگ آشفته توسط سورفکتانت

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کاهش نیروی پسا در خطوط لوله با سورفاکتانت سولفونات بنزن دودسیل سدیم

ترجمه مقاله کاهش نیروی پسا در خطوط لوله با سورفاکتانت سولفونات بنزن دودسیل سدیم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مطالعه کاهش نیروی پسا با سورفاکتانت های افزودنی در جریان لوله متلاطم

ترجمه مقاله مطالعه کاهش نیروی پسا با سورفاکتانت های افزودنی در جریان لوله متلاطم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ارزیابی کاهش نیروی پسا بوسیله سورفاکتانت کاتیونی موجود در نفت خام

ترجمه مقاله ارزیابی کاهش نیروی پسا بوسیله سورفاکتانت کاتیونی موجود در نفت خام

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14