دانلود رایگان مقالات انگلیسی دندانپزشکی

ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بهترین روش برای بازکردن براکت های فلزی از نظر بیمار - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بهترین روش برای بازکردن براکت های فلزی از نظر بیمار - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9