مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق
ترجمه مقاله مسائل و چالش های موجود در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسائل و چالش های موجود در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بهبود تبدیل دو شیبی

ترجمه مقاله بهبود تبدیل دو شیبی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مبدل دیجیتال مستقیم برای حسگر مقاومتی المان فعال تکی‌ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مبدل دیجیتال مستقیم برای حسگر مقاومتی المان فعال تکی‌ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله جریان باند هیسترزیس تطبیقی کنترل شده توسط فیلتر قدرت فعال شنت

ترجمه مقاله جریان باند هیسترزیس تطبیقی کنترل شده توسط فیلتر قدرت فعال شنت

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مبدل دوشیبی مقاومت به دیجیتال - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مبدل دوشیبی مقاومت به دیجیتال - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ردیابی نقطه ماکزیمم توان آرایه PV تحت شرایط سایه جزئی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ردیابی نقطه ماکزیمم توان آرایه PV تحت شرایط سایه جزئی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی مدیریت تصادف خودرو - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی مدیریت تصادف خودرو - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترلر فازی تطبیقی برای کنترل کشش ترکیبی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر فازی تطبیقی برای کنترل کشش ترکیبی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14