مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی
ترجمه مقاله به سوی درک وسیع تری از شوک های حرفه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله به سوی درک وسیع تری از شوک های حرفه ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کارآفرینی زنان: بررسی تحقیقات و مسیرهای آینده - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کارآفرینی زنان: بررسی تحقیقات و مسیرهای آینده - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت برای کارآفرینی پایدار در شرکت های کوچک و متوسط

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت برای کارآفرینی پایدار در شرکت های کوچک و متوسط

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر اقتصادی دانشگاه استنفورد بواسطه نوآوری و کارآفرینی

ترجمه مقاله تاثیر اقتصادی دانشگاه استنفورد بواسطه نوآوری و کارآفرینی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ابهام، مسائل دانش و اقدام کارآفرینی

ترجمه مقاله ابهام، مسائل دانش و اقدام کارآفرینی

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله ایجاد یک معیار برای بازاریابی کارآفرینانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد یک معیار برای بازاریابی کارآفرینانه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ذهنیت های نامتعارف کارآفرینان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ذهنیت های نامتعارف کارآفرینان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله یادگیری عدم تناسبات و کشف فرصت های کارآفرینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری عدم تناسبات و کشف فرصت های کارآفرینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله رویکرد کارآفرینی سازمانی نسبت به تجدید سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رویکرد کارآفرینی سازمانی نسبت به تجدید سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله توسعه منطقه ای و کارآفرینی در اروپا

ترجمه مقاله توسعه منطقه ای و کارآفرینی در اروپا

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله موضوعات نوظهور در کار آفرینی سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موضوعات نوظهور در کار آفرینی سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 37