مقالات ترجمه شده رشته بیمه

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیمه
ترجمه مقاله تجربه بین المللی بیمه مسئولیت آلودگی زیست محیطی

ترجمه مقاله تجربه بین المللی بیمه مسئولیت آلودگی زیست محیطی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله هزینه های پرداخت شده از جیب برای مراقبت از بیماران - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله هزینه های پرداخت شده از جیب برای مراقبت از بیماران - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله توسعه روابط واسطه بیمه - بیمه گر (شرکت های بیمه) عمر - نشریه امرالد

ترجمه مقاله توسعه روابط واسطه بیمه - بیمه گر (شرکت های بیمه) عمر - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله عملکرد و توسعه سیستم های بهداشت و سلامت در کره و ژاپن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله عملکرد و توسعه سیستم های بهداشت و سلامت در کره و ژاپن - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اصلاحات خرید راهبردی در استونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاحات خرید راهبردی در استونی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله استفاده از داده کاوی برای یافتن کلاهبرداری های بیمه

ترجمه مقاله استفاده از داده کاوی برای یافتن کلاهبرداری های بیمه

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ارتباط بین فعالیت های بیمه عمر و رشد اقتصادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین فعالیت های بیمه عمر و رشد اقتصادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مدل سازی و ارزیابی وفاداری مشتری در شبکه های عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی و ارزیابی وفاداری مشتری در شبکه های عصبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بیمه عمر و معکوس قانون 72

ترجمه مقاله بیمه عمر و معکوس قانون 72

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله اطلاعات نامتقارن و سود با توجه به بیمه محصولات - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله اطلاعات نامتقارن و سود با توجه به بیمه محصولات - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل بهره وری صنعت بیمه عمر در چین - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل بهره وری صنعت بیمه عمر در چین - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین

ترجمه مقاله احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19