مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی توریسم

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی توریسم
ترجمه مقاله احساس امنیت نسبت به مقاصد گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله احساس امنیت نسبت به مقاصد گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله طراحی سازمان گردشگری هوشمند برای مدیریت گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی سازمان گردشگری هوشمند برای مدیریت گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله گردشگری داوطلبانه بین المللی

ترجمه مقاله گردشگری داوطلبانه بین المللی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت ملی

ترجمه مقاله نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت ملی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نقش گردشگری فقر در توسعه منطقه ای

ترجمه مقاله نقش گردشگری فقر در توسعه منطقه ای

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله حمایت از گردشگری روستایی با ایجاد تفاوت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حمایت از گردشگری روستایی با ایجاد تفاوت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20