تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 42