مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک منابع انسانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت استراتژیک منابع انسانی
ترجمه مقاله بازگشت به مبانی نظریه پردازی منابع انسانی

ترجمه مقاله بازگشت به مبانی نظریه پردازی منابع انسانی

 • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله هوش تجاری و اثر آن بر عملکرد شرکتهای نوپای اندونزی

ترجمه مقاله هوش تجاری و اثر آن بر عملکرد شرکتهای نوپای اندونزی

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ثبت، دسترسی و استفاده از دانش شخصی در سازمان ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ثبت، دسترسی و استفاده از دانش شخصی در سازمان ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکتهای کوچک و متوسط

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکتهای کوچک و متوسط

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر برنامه های کیفیت زندگی کاری بر کیفیت زندگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن روی عملکرد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن روی عملکرد - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله رفتار مصرف کننده و تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار مصرف کننده و تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نظریه سازمانی محاسباتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه سازمانی محاسباتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در آکادمی

ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در آکادمی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تنوع نیروی کار در مدل های مدیریت منابع انسانی استراتژیک - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تنوع نیروی کار در مدل های مدیریت منابع انسانی استراتژیک - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله هم ترازی فرهنگ سازمانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله هم ترازی فرهنگ سازمانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 17