تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری

مبلغ: 29,800 تومان
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 56,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16