مقالات ترجمه شده رشته ژئوفیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژئوفیزیک
ترجمه مقاله پیش بینی زلزله براساس تقسیم جامعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی زلزله براساس تقسیم جامعه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله میدان های الکترومغناطیسی ناشی از امواج درونی اقیانوسی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میدان های الکترومغناطیسی ناشی از امواج درونی اقیانوسی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله میدان مغناطیسی ناشی از امواج دریا - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میدان مغناطیسی ناشی از امواج دریا - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1964
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تصویربرداری سه بعدی منفعل از سیستم های گسل لرزه ای پیچیده

ترجمه مقاله تصویربرداری سه بعدی منفعل از سیستم های گسل لرزه ای پیچیده

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله الگوریتم LSQR بهینه شده موازی برای توموگرافی ارتعاشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم LSQR بهینه شده موازی برای توموگرافی ارتعاشی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مدل سازی گریز از مرکز تعامل بین گسلش معکوس و تونل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی گریز از مرکز تعامل بین گسلش معکوس و تونل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله سیستم شناسایی سریع میزان خسارت های حاصل از زمین لرزه بر پل ها

ترجمه مقاله سیستم شناسایی سریع میزان خسارت های حاصل از زمین لرزه بر پل ها

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله پاسخ غیر خطی خاک - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله پاسخ غیر خطی خاک - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32