مقالات ترجمه شده رشته پزشکی کودکان

لیست مقالات ترجمه شده رشته پزشکی کودکان
ترجمه مقاله مجرای شریانی باز در نوزادان نارس

ترجمه مقاله مجرای شریانی باز در نوزادان نارس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تشخیص پیش از تولد کمبود فاکتور A13

ترجمه مقاله تشخیص پیش از تولد کمبود فاکتور A13

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله رویکردی بر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان

ترجمه مقاله رویکردی بر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله آتروفی مخچه پیشرفته و یک نوع DNAJC19 پاتوژنی جدید هموزیگوت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آتروفی مخچه پیشرفته و یک نوع DNAJC19 پاتوژنی جدید هموزیگوت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مدیریت درد در جراحی کودکان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله مدیریت درد در جراحی کودکان - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نقش تصویر برداری در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای

ترجمه مقاله نقش تصویر برداری در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادرای

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله تاثیر برنامه اقتصادی پزشکی از راه دور کودکان

ترجمه مقاله تاثیر برنامه اقتصادی پزشکی از راه دور کودکان

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14