مقالات ترجمه شده رشته مواد زائد جامد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مواد زائد جامد
ترجمه مقاله ماژول های برشی و میرایی مواد در پس ماندهای جامد شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماژول های برشی و میرایی مواد در پس ماندهای جامد شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله بازیافت زباله های طبیعی در آلمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازیافت زباله های طبیعی در آلمان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله بررسی فرآیندها و شیوه های احیا و بازیابی فلز از سرباره های فولاد

ترجمه مقاله بررسی فرآیندها و شیوه های احیا و بازیابی فلز از سرباره های فولاد

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تصفیه پساب روغن زیتون با استفاده از یک سیستم الکترولیز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصفیه پساب روغن زیتون با استفاده از یک سیستم الکترولیز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله زباله های نانو و محیط زیست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله زباله های نانو و محیط زیست - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس

ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله گامی در راستای تحقق بخشی به شهرهای سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گامی در راستای تحقق بخشی به شهرهای سبز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

ترجمه مقاله حذف پیوسته و ناپیوسته مس و سرب از محلول های آبی با ضایعات کشاورزی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 27