مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی
ترجمه مقاله یک مقاله مروری در مورد پردازش تصویر پزشکی

ترجمه مقاله یک مقاله مروری در مورد پردازش تصویر پزشکی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L

ترجمه مقاله پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تشخیص زود هنگام حملات صرع با استفاده از ثبت نوری و الکتریکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص زود هنگام حملات صرع با استفاده از ثبت نوری و الکتریکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله استنت های فلزی زیست تخریب پذیر

ترجمه مقاله استنت های فلزی زیست تخریب پذیر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رابط مغز-رایانه: مسائل و راه حل های پیش پردازش سیگنال EEG

ترجمه مقاله رابط مغز-رایانه: مسائل و راه حل های پیش پردازش سیگنال EEG

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تحلیل دمای بافت سرطانی در سینه در طول افزایش دمای بافتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل دمای بافت سرطانی در سینه در طول افزایش دمای بافتی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 26