مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هوافضا

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هوافضا
ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاکتورهای موثر در خطر خستگی خلبان خطوط هوایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله اندازه گیری سیگنال در فضا با استفاده از میکروکوپتر

ترجمه مقاله اندازه گیری سیگنال در فضا با استفاده از میکروکوپتر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی ساز و کارها و سینتیک پیری تسریع شده سوخت کامپوزیت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بررسی ساز و کارها و سینتیک پیری تسریع شده سوخت کامپوزیت - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی بهینه یک موتور BLDC با آهنربای دائمی نصب شده سطحی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پرواز چرخشی با حداقل سوخت برای هواپیمای بدون سرنشین در باد ثابت

ترجمه مقاله پرواز چرخشی با حداقل سوخت برای هواپیمای بدون سرنشین در باد ثابت

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

ترجمه مقاله مرور مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و تصحیحات آن

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله سیستم هوشمند مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیستم هوشمند مسیریابی طرح خودکار در طراحی هوافضا - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17