مقالات ترجمه شده رشته علوم محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم محیط زیست
ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از محلول های آبی از خاکستر بادی زغال سنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از محلول های آبی از خاکستر بادی زغال سنگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مصالح سازگار با محیط زیست برای مفهوم روسازی آسفالت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مصالح سازگار با محیط زیست برای مفهوم روسازی آسفالت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تجربه بین المللی بیمه مسئولیت آلودگی زیست محیطی

ترجمه مقاله تجربه بین المللی بیمه مسئولیت آلودگی زیست محیطی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آلاینده های فلزات سنگین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آلاینده های فلزات سنگین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

ترجمه مقاله نقش تنوع زیست فرهنگی در معیشت مهاجران و افراد بومی اطراف کوهستان کامرون

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اکوسیستم های طراح: راه حلی برای معضل حفاظت- بهره برداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اکوسیستم های طراح: راه حلی برای معضل حفاظت- بهره برداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله شناسایی عواملی حیاتی در مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شناسایی عواملی حیاتی در مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله جمعیت شناسی فراتر از جمعیت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جمعیت شناسی فراتر از جمعیت - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ماژول های برشی و میرایی مواد در پس ماندهای جامد شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماژول های برشی و میرایی مواد در پس ماندهای جامد شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله دانش سنتی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله دانش سنتی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 28