مقالات ترجمه شده رشته علوم باغبانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم باغبانی
ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش ترک خوردگی میوه در انار با کودپاشی کلسیم برگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت

ترجمه مقاله دیدگاه های استفاده تشعشع UV در تکنولوژی های پس از برداشت

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مورچه ها در مرکبات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مورچه ها در مرکبات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت تلفیقی آفات در باقلا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله خواص دارویی و اجزای فعال زرین گیاه و اهمیت آن در ایران - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله توجیه کارایی مصرف آب گیاه با تنوع در ساختار ریشه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توجیه کارایی مصرف آب گیاه با تنوع در ساختار ریشه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

ترجمه مقاله گیاه گزنه، زمردی در قلمرو پزشکی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازنگری پتانسیل آنتی اکسیدان در گونه های گیاهی دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

ترجمه مقاله القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15