مقالات ترجمه شده رشته طراحی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی کاربردی
ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزیابی مفهوم طراحی محصول با مجموعه های راف و روش VIKOR - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی مفهوم طراحی محصول با مجموعه های راف و روش VIKOR - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله طراحی ماشین رشته پیچی سه محوری قابل حمل با سیستم کنترل ارزان

ترجمه مقاله طراحی ماشین رشته پیچی سه محوری قابل حمل با سیستم کنترل ارزان

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله جداسازی میکرو در سیستم های سیالات: یک مرور پیشرفته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جداسازی میکرو در سیستم های سیالات: یک مرور پیشرفته - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله الگودهی جریان و اختلاط در میکروکانال های شعاعی چرخان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگودهی جریان و اختلاط در میکروکانال های شعاعی چرخان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تکنیک های تقویت انتقال حرارت به منظور افزایش عمر آب بند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکنیک های تقویت انتقال حرارت به منظور افزایش عمر آب بند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شناسایی ترک شفت مبتنی بر سیگنال های ارتعاش و AE - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله شناسایی ترک شفت مبتنی بر سیگنال های ارتعاش و AE - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16