مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن

لیست مقالات ترجمه شده رشته رایانش امن
ترجمه مقاله حفظ حریم شخصی در اینترنت اشیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفظ حریم شخصی در اینترنت اشیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله کشف توپولوژی در شبکه های نرم افزاری تعریف شده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کشف توپولوژی در شبکه های نرم افزاری تعریف شده - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 47
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ چند بعدی برای IEC 61850 مبتنی بر شبکه های SCADA - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ چند بعدی برای IEC 61850 مبتنی بر شبکه های SCADA - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مدل سازی تهدید با استفاده الگوی منطق فازی

ترجمه مقاله مدل سازی تهدید با استفاده الگوی منطق فازی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله هماهنگی موثق و قابل اعتماد خدمات پرداخت - نشریه Ijarcsse

ترجمه مقاله هماهنگی موثق و قابل اعتماد خدمات پرداخت - نشریه Ijarcsse

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله TOSSMA یک معماری مدیریت امنیت SaaS کاربرگرا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله TOSSMA یک معماری مدیریت امنیت SaaS کاربرگرا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فرا مدل جنگ الکترونیکی برای سیستم های مرکزی شبکه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله فرا مدل جنگ الکترونیکی برای سیستم های مرکزی شبکه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیرنده پویش آر.اف بر اساس فوتونیک در جنگ افزارهای الکترونیکی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روشی برای تشخیص حملات Syn در شبکه های بی سیم

ترجمه مقاله روشی برای تشخیص حملات Syn در شبکه های بی سیم

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پرداختن به موضوعات امنیت رایانش ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پرداختن به موضوعات امنیت رایانش ابری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30