مقالات ترجمه شده رشته داده کاوی

لیست مقالات ترجمه شده رشته داده کاوی
ترجمه مقاله نمایش معلومات داده کاوی توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نمایش معلومات داده کاوی توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله یک چارچوب CRM-داده کاوی کارآمد برای پیش بینی رفتار مشتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک چارچوب CRM-داده کاوی کارآمد برای پیش بینی رفتار مشتری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله Sprint یک طبقه بندی موازی مقیاس پذیر برای داده کاوی - نشریه ACM

ترجمه مقاله Sprint یک طبقه بندی موازی مقیاس پذیر برای داده کاوی - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله پیش بینی قیمت در زنجیره تامین بر اساس تکنولوژی داده کاوی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیش بینی قیمت در زنجیره تامین بر اساس تکنولوژی داده کاوی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله چهار دهه داده‌ کاوی در مدیریت سیستمها و شبکه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چهار دهه داده‌ کاوی در مدیریت سیستمها و شبکه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله بهینه سازی رویکرد کاوش قانون وابستگی توزیعی براساس پارتیشن بندی عمودی

ترجمه مقاله بهینه سازی رویکرد کاوش قانون وابستگی توزیعی براساس پارتیشن بندی عمودی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله استخراج دانش مشتری برای توسعه محصول جدید گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استخراج دانش مشتری برای توسعه محصول جدید گردشگری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تکنیک داده کاوی و تلفیق برای WSN به عنوان منبعی از کلان داده ها

ترجمه مقاله تکنیک داده کاوی و تلفیق برای WSN به عنوان منبعی از کلان داده ها

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله دسته بندی با سطح اطلاعات پارتیشن جانبی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دسته بندی با سطح اطلاعات پارتیشن جانبی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی کلی کاوش قوانین فازی در سیستم تشخیص نفوذ

ترجمه مقاله بررسی کلی کاوش قوانین فازی در سیستم تشخیص نفوذ

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بهبود تصمیم گیری فرایند کسب و کار بر اساس تجربیات گذشته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود تصمیم گیری فرایند کسب و کار بر اساس تجربیات گذشته - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله الگوریتم سریع مرکب ازFP-Tree و TID-list در کاوش الگوی متناوب - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله الگوریتم سریع مرکب ازFP-Tree و TID-list در کاوش الگوی متناوب - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش در برابر داده کاوی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش در برابر داده کاوی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 38