مقالات ترجمه شده رشته برنامه نویسی کامپیوتر

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه نویسی کامپیوتر
ترجمه مقاله زبان شناسی اجتماعی و برنامه نویسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله زبان شناسی اجتماعی و برنامه نویسی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله میان افزار تجارت الکترونیکی مبتنی بر جاوا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله میان افزار تجارت الکترونیکی مبتنی بر جاوا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله برنامه نویسی سریع در توسعه نرم افزار خاص - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برنامه نویسی سریع در توسعه نرم افزار خاص - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله گسترش تجزیه و تحلیل کارایی پارتو به برنامه ریزی هدف صحیح - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گسترش تجزیه و تحلیل کارایی پارتو به برنامه ریزی هدف صحیح - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدیریت ماشین مجازی مبتنی بر SDN برای مراکز داده های ابر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت ماشین مجازی مبتنی بر SDN برای مراکز داده های ابر - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله توصیف ویژگی های کیفی برای محاسبه قابلیت نرم افزاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توصیف ویژگی های کیفی برای محاسبه قابلیت نرم افزاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله برنامه نویسی کامپیوتری برای همه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برنامه نویسی کامپیوتری برای همه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اسکنر یا پویشگر آسیب پذیر استاتیک (ایستا یا پویا) برای C و کد ++C - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اسکنر یا پویشگر آسیب پذیر استاتیک (ایستا یا پویا) برای C و کد ++C - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله چالش های طراحی معماری موازنه بار کوربا (CORBA) - نشریه Ijarcsse

ترجمه مقاله چالش های طراحی معماری موازنه بار کوربا (CORBA) - نشریه Ijarcsse

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک موثر برای برنامه نویسی شبکه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک موثر برای برنامه نویسی شبکه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله معماری کارامد اندازه متغیر HEVC 2D-DCT برای پایگاه های FPGA - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معماری کارامد اندازه متغیر HEVC 2D-DCT برای پایگاه های FPGA - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پژوهشی در ارتباط با مدل برنامه نویسی موازی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پژوهشی در ارتباط با مدل برنامه نویسی موازی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری PE - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد مدل نسبت دهی در تخصیص منابع بشری PE - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک برای حل مساله گراف چند مرحله ای - نشریه IEEE

ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک برای حل مساله گراف چند مرحله ای - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله برنامه نویسی آرمانی برای سازمان بهداشت و درمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برنامه نویسی آرمانی برای سازمان بهداشت و درمان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16