مقالات ترجمه شده رشته آمار ریاضی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آمار ریاضی
ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مطالعه موردی مدل صف بندی بانک

ترجمه مقاله مطالعه موردی مدل صف بندی بانک

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سیری در آمارهای داده های بزرگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیری در آمارهای داده های بزرگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استنتاج آماری همزمان در مدل‌های عامل پویا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدلسازی قابلیت اعتماد حسگر در عیب شناسی مبتنی بر تئوری شواهد - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی هوا بر مرگ و میر در کره جنوبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل

ترجمه مقاله شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله حل مسئله برنامه ریزی غیر خطی در محیط فازی

ترجمه مقاله حل مسئله برنامه ریزی غیر خطی در محیط فازی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از روش محاسبه احتمالات بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

ترجمه مقاله استفاده از محاسبات احتمالی بهینه شده مستقیم

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

ترجمه مقاله استفاده از روش DOProC در حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله سرویس دهی سیستم صف M/G/2 تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سرویس دهی سیستم صف M/G/2 تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله زندگی با مقادیر پی احیای دیدگاه بیزی در آمار های فراوانی گرا - نشریه LWW

ترجمه مقاله زندگی با مقادیر پی احیای دیدگاه بیزی در آمار های فراوانی گرا - نشریه LWW

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله محاسبه‌ روی منیفلند شکل برای تولید اطلس - نشریه SPIE

ترجمه مقاله محاسبه‌ روی منیفلند شکل برای تولید اطلس - نشریه SPIE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ارتباط نگرش و دستاوردهای علمی دانش آموزان مقطع متوسطه درمورد علوم پایه

ترجمه مقاله ارتباط نگرش و دستاوردهای علمی دانش آموزان مقطع متوسطه درمورد علوم پایه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20