مقالات ترجمه شده رشته خوردگی و حفاظت از مواد

لیست مقالات ترجمه شده رشته خوردگی و حفاظت از مواد
ترجمه مقاله شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک ملکول کبالت و تیتانیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک ملکول کبالت و تیتانیم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رفتار خوردگی فولادهای در معرض یون های کلرید و سولفید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار خوردگی فولادهای در معرض یون های کلرید و سولفید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله وضع فرسوده تیرهای بتن مسلح زنگ زده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وضع فرسوده تیرهای بتن مسلح زنگ زده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله فرسایش آهنی به وسیله باکتری های کاهنده سولفات

ترجمه مقاله فرسایش آهنی به وسیله باکتری های کاهنده سولفات

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پارچه کربنی پوشش داده شده با Ni-P و Ni-P-ZrO2-Al2O3 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پارچه کربنی پوشش داده شده با Ni-P و Ni-P-ZrO2-Al2O3 - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تشکیل فاز در انجماد جوش آلومینیوم 6060/4043 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشکیل فاز در انجماد جوش آلومینیوم 6060/4043 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدلسازی بدون عنصر گالرکین از آسیب کامپوزیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی بدون عنصر گالرکین از آسیب کامپوزیت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مسیر بیولوژیکی برای تولید ملات کم انرژی

ترجمه مقاله مسیر بیولوژیکی برای تولید ملات کم انرژی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

دانلود ترجمه مقاله رفتار زینتر و توسعه میکرو ساختار بوکسیت هندی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8