مقالات ترجمه شده ارزان بیوتکنولوژی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته بیوتکنولوژی
ترجمه مقاله بهینه سازی پوشش هوایی در مدیریت کشاورزی دقیق - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی پوشش هوایی در مدیریت کشاورزی دقیق - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی

ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA

ترجمه مقاله اشباح باکتریایی یک سیستم تحویل موثر برای واکسن های DNA

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مروری بر فرآورده های غذایی اصلاح شده ژنتیکی - SemanticScholar

ترجمه مقاله مروری بر فرآورده های غذایی اصلاح شده ژنتیکی - SemanticScholar

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله روش های بیوتکنولوژی جدید در باکتریوسین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش های بیوتکنولوژی جدید در باکتریوسین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) - نشریه MDPI

ترجمه مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39