مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات (بهینه سازی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات (بهینه سازی)
ترجمه مقاله برنامه ‌ریزی خطی با پارامترهای فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برنامه ‌ریزی خطی با پارامترهای فازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله سیستم تولید سلولی مجازی مبتنی بر روش اجزای منبع

ترجمه مقاله سیستم تولید سلولی مجازی مبتنی بر روش اجزای منبع

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پاسخ به تقاضا در سیستم های گرمایشی ساختمان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله کاربرد مدل ‌سازی ریاضی در نورد گرم و خنک ‌سازی کنترل شده‌ نوارها

ترجمه مقاله کاربرد مدل ‌سازی ریاضی در نورد گرم و خنک ‌سازی کنترل شده‌ نوارها

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سیستم کنترل ضخامت مبتنی بر منطق فازی و شبیه سازی آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم کنترل ضخامت مبتنی بر منطق فازی و شبیه سازی آن - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ثبت تصویر خودکار با تبدیل موجک گسسته دو بعدی

ترجمه مقاله ثبت تصویر خودکار با تبدیل موجک گسسته دو بعدی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله آنالیز ریسک در سایت ساخت و ساز با استدلال و AHP فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز ریسک در سایت ساخت و ساز با استدلال و AHP فازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تلفیق خروجی نامطلوب و متغیر غیر قابل کنترل در DEA - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله تلفیق خروجی نامطلوب و متغیر غیر قابل کنترل در DEA - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله مدل ها و پیچیدگی های سرویس های وب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل ها و پیچیدگی های سرویس های وب - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 37
دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله صف M/M/C با شاخص شغل بحرانی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله صف M/M/C با شاخص شغل بحرانی - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله دستیابی به اولویت ها توسط قضاوت مقایسه ای جفتی فازی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دستیابی به اولویت ها توسط قضاوت مقایسه ای جفتی فازی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله تخصیص منابع بر پایه مدل تحلیل پوششی داده ها در آنالیز کشش

دانلود ترجمه مقاله تخصیص منابع بر پایه مدل تحلیل پوششی داده ها در آنالیز کشش

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9