تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات (بهینه سازی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات (بهینه سازی)

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9