مقالات ترجمه شده رشته علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت منابع آب

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت منابع آب
ترجمه مقاله اثر یکنواختی آبیاری بر تجهیزات آبیاری

ترجمه مقاله اثر یکنواختی آبیاری بر تجهیزات آبیاری

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل موجک ژن برای پیش بینی خشکسالی مدت زمان طولانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل موجک ژن برای پیش بینی خشکسالی مدت زمان طولانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ارزش ذاتی آب

ترجمه مقاله ارزش ذاتی آب

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تئوری بازی ها و منابع آبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تئوری بازی ها و منابع آبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله 19 راه حل برتر برای بحران آب شیرین جهان

ترجمه مقاله 19 راه حل برتر برای بحران آب شیرین جهان

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله کاربرد مناسب شاخص استاندارد شده بارش در مکان ها و فصول خشک

ترجمه مقاله کاربرد مناسب شاخص استاندارد شده بارش در مکان ها و فصول خشک

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12