تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود مقالات ترجمه شده

لیست کل مقالات ترجمه شده انگلیسی به فارسی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 47,800 تومان
صفحات انگلیسی : 34
صفحات فارسی : 66
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 20