دانلود مقالات ترجمه شده مجله J-Stage

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله J-Stage به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله انتقال سیلیسیوم از ریشه به خوشه در گیاهان - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.) - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.) - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کاربرد روش منجمد سازی مصنوعی زمین در تونل سازی سپری - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله کاربرد روش منجمد سازی مصنوعی زمین در تونل سازی سپری - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11