دانلود مقالات ترجمه شده مجله Degruyter

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Degruyter به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله الیاف شکاف نوار فوتونیک توخالی - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله دلبستگی به مکان و تجربه‌ گردشگری در زمینه‌ گردشگری کویری - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله دلبستگی به مکان و تجربه‌ گردشگری در زمینه‌ گردشگری کویری - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله شیوع پاستورلا مالتوسیدا در بین خوک های مزرعه در صربستان - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6