مقالات ترجمه شده ارزان فناورزی اطلاعات (IT)

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی فناورزی اطلاعات (IT)
ترجمه مقاله قرار گرفتن ONU در شبکه های فیبر- بی سیم (FiWi) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله قرار گرفتن ONU در شبکه های فیبر- بی سیم (FiWi) - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تکنیک های رمزنگاری و امنیتی برای رای گیری الکترونیکی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تکنیک های رمزنگاری و امنیتی برای رای گیری الکترونیکی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 56
ترجمه مقاله رویکرد کارآمد برای ردیابی فیشینگ با استفاده از مدل عصبی فازی

ترجمه مقاله رویکرد کارآمد برای ردیابی فیشینگ با استفاده از مدل عصبی فازی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله استراتژی بلیط الکترونیکی و پیاده سازی آن در سیستم دسترسی باز

ترجمه مقاله استراتژی بلیط الکترونیکی و پیاده سازی آن در سیستم دسترسی باز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله یک رویکرد عصبی فازی برای شناسایی فیشینگ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک رویکرد عصبی فازی برای شناسایی فیشینگ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله یک مدیریت و جایگذاری منبع جامع برای مجازی سازی عملکرد شبکه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدیریت و جایگذاری منبع جامع برای مجازی سازی عملکرد شبکه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله متعادلسازی بار دینامیک با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار

ترجمه مقاله متعادلسازی بار دینامیک با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله طرح انتخاب گره های رله سازگار با پخش چندهاپی در VANET ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طرح انتخاب گره های رله سازگار با پخش چندهاپی در VANET ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29